Zgłoś błąd
Wypełnij formularz i pomóż nam rozwijać stronę Klubu Instalatora Unimax
x

Temat zgłoszenia

Adres e-mail

Wiadomość

Załączniki

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej „Programem” jest Unimax S.A., z siedzibą w Kielcach, ul. Okrzei 35, 25-526 Kielce, wpisana do rejestru pod numerem KRS0000069145, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

1.3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Uczestnictwo w Programie

2.1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Programu prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej UCZESTNIKIEM.

2.2. Lista Dostawców towarów objętych Programem organizatora będzie dostępna w czasie trwania Programu na www.klub-instalatora.unimax.com.pl, - zwaną dalej stroną internetową Organizatora oraz w punktach sprzedaży objętych Programem.

2.3. Program dotyczy towarów dystrybuowanych przez Organizatora, sprzedawanych w wybranych punktach sprzedaży. Lista punktów sprzedaży uczestniczących w Programie jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.

2.4. Programem objęte są wszystkie towary z Oferty Organizatora, z zastrzeżeniem pkt. 4.8.

2.5. Uczestnikiem Programu nie może

a) być osoba nabywająca asortyment oferowany w punktach sprzedaży Organizatora jako konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego;

b) inne podmioty nie spełniające warunków określonych w punkcie 2.1

2.6. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.

III. Przystąpienie do Programu

3.1. Każdy Klient Organizatora po wypełnieniu „Deklaracji Uczestnictwa” staje się Uczestnikiem Programu. Fakt ten nie powoduje powstania po stronie Uczestnika żadnych obowiązków.

IV. Naliczanie punktów

4.1. Organizator za każdy zakup towarów objętych Programem dokonany w czasie trwania Programu w punktach sprzedaży, o których mowa w par. 2.3. przyzna Uczestnikowi punkty, które następnie będą mogły zostać przez Uczestnika wykorzystane stosownie do postanowień Działu V niniejszego regulaminu.

4.2. Naliczanie punktów, o których mowa w punkcie 4.1. na koncie Uczestnika programu rozpoczyna się od daty rejestracji Uczestnika w systemie Organizatora („punkty naliczone”). Uczestnikowi, który wypełni deklarację uczestnictwa przed dniem 30.04.2015r. zostaną naliczone wszystkie punkty uzyskane od dnia 02.01.2015r.

4.3. Towary objęte programem są premiowane punktami według zasad:

a) punktacji standardowej;

b) punktacji preferencyjnej.

4.4. Szczegółowe zasady naliczania punktów w ramach punktacji standardowej i preferencyjnej dostępne są na stronie internetowej Organizatora.

4.5. Organizator może ustalić odmienne od określonych stosownie do postanowień pkt 4.3. i 4.4., czasowe zasady nagradzania punktami wybranych towarów objętych Programem.

4.6. Lista Dostawców towarów objętych Programem Organizatora, premiowanych według punktacji preferencyjnej, wraz z tabelą zawierającą przelicznik wartości obrotów netto na punkty, dostępna jest na stronie internetowej Organizatora oraz w punktach sprzedaży Organizatora objętych Programem.

4.7. Organizator może czasowo zmienić zasady nagradzania punktami wybranych lub wszystkich towarów objętych Programem. W ramach Programu mogą być również prowadzone dodatkowe konkursy lub promocje innego rodzaju na podstawie odrębnego regulaminu.

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia czasowo z Programu tych towarów, które będą objęte promocjami innego rodzaju niezwiązanymi z Programem. Informacja o wyłączeniu dostępna będzie na stronie internetowej Organizatora lub w punktach sprzedaży objętych Programem.

4.9. W przypadku odroczenia płatności za nabywane towary, naliczone punkty mogą być wykorzystane nie wcześniej, niż po dokonaniu przez Uczestnika pełnej płatności za wystawioną fakturę. Po zapłaceniu za fakturę punkty naliczone stają się „punktami do realizacji”.

4.10. Po wyrażeniu przez Uczestnika woli wykorzystania Punktów zgodnie z pkt 5.5.na druku Zamówienia nagrody, odpowiednia ilość punktów zostaje zablokowana na koncie Uczestnika („punkty zablokowane”).

4.11. W przypadku zwrotu towarów oraz korekt powodujących zmniejszenie obrotu, za które uprzednio naliczono punkty, następuje odjęcie odpowiedniej liczby punktów z konta Uczestnika.

4.12. Jeżeli sytuacja opisana w punkcie 4.11, nastąpi po zablokowaniu punktów lub realizacji nagrody i wskutek tego powstanie na koncie Uczestnika saldo ujemne, Uczestnik będzie zobowiązany do uzupełnienia ujemnego salda punktów w terminie 45 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia.

4.13.W przypadku niedopełnienia warunku określonego w punkcie 4.12., Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Uczestnika roszczeń do wysokości odebranej nagrody.

4.14. W przypadku przekroczenia terminu płatności faktur o więcej niż 14 dni Organizator nie naliczy Uczestnikowi punktów za te faktury.

4.15. Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Programu, jeżeli w czasie 6 miesięcy od ostatniego naliczenia punktów w ramach Programu nie stwierdzono dalszej aktywności handlowej w postaci naliczenia kolejnych punktów na koncie Uczestnika.

4.16. Organizator ma prawo wyłączyć naliczone punkty w uzasadnionym przypadku tj. gdy dane zakupy były objęte specjalnym rabatem

4.17. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.15. zgromadzone przez Uczestnika Punkty niewymienione na nagrody zostają anulowane w dniu wyłączenia Uczestnika z Programu.

4.18. Punkty gromadzone w ramach Programu przez Uczestnika nie mogą być wymieniane na gotówkę, przekazywane osobom trzecim lub łączone z punktami innych Uczestników.

4.19. Każdy Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych przez siebie punktów w punkcie sprzedaży objętym Programem lub po zalogowaniu się na stronie www.klub-instalatora.unimax.com.pl. Informacje o liczbie punktów udzielane uczestnikom w punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej Organizatora mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie są wiążące dla Organizatora.

4.20. Przed wydaniem nagrody Organizator uprawniony jest do ponownej weryfikacji ilości punktów na koncie uczestnika. W tym zakresie wiążący jest wyłącznie rzeczywisty stan punktów na koncie Uczestnika – zarejestrowany w systemie.

V. Nagrody w Programie

5.1. Uczestnik może wykorzystać punkty zgromadzone w Programie stosownie do zapisów w pkt 5.2.. Prawo podjęcia decyzji o wykorzystaniu punktów w jeden ze sposobów określonych w pkt 5.2. przysługuje osobie uprawnionej do reprezentowania Uczestnika, wymienionej w Upoważnieniu do odbioru towaru handlowego.

5.2. Punkty przyznawane w ramach programu mogą być wykorzystane w następujący sposób:

a) poprzez wymianę ich na nagrody rzeczowe określone w specjalnym katalogu nagród udostępnionym w wybranych punktach sprzedaży Organizatora oraz na stronie www.klub-instalatora.unimax.com.pl

b) poprzez wymianę ich na nagrody, uzgodnione indywidualnie z Uczestnikiem, tylko w uzasadnionych przypadkach

c) poprzez wymianę ich na bony podarunkowe lub vouchery, uzgodnione indywidualnie z Uczestnikiem, tylko w uzasadnionych przypadkach

5.3. Decyzja w przedmiocie sposobu wykorzystania Punktów należy do Uczestnika programu. Informacje dotyczące sposobu wykorzystania Punktów dostępne są w punktach sprzedaży objętych Programem i na stronie internetowej Organizatora.

5.4. Uczestnik w celu wykorzystania punktów stosownie do postanowień pkt 5.2. składa zamówienie w sklepie internetowym, logując się swoim unikatowym loginem na stronie www.klub-instalatora.unimax.com.pl , w punkcie sprzedaży Unimax zleca swojemu opiekunowi Zamówienie Nagrody. Osobami upoważnionymi do złożenia zamówienia i odebrania nagrody sposoby wymienione na wcześniej przekazanym Organizatorowi upoważnieniu do odbioru towaru handlowego. W przypadku braku wcześniejszego upoważnienia, powinno ono zostać dołączone do Zamówienia.

5.5. Zamówienie Nagrody zostanie zrealizowane przez Organizatora najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia Zamówienia. W wypadku zaistnienia szczególnych trudności termin ten może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż kolejne 30 dni. Uczestnik Programu lub osoba przez niego upoważniona w Zamówieniu Nagrody odbiera nagrodę osobiście w punkcie sprzedaży Organizatora, w którym dokonuje zakupów towarów handlowych oraz w którym jest przypisany opiekun Uczestnika. O możliwości odbioru nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez pracownika Organizatora.

5.6. Jeżeli wydanie zamówionej nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

5.7. W przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych Uczestnika wobec Organizatora w momencie składania przez Uczestnika Zamówienia nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do momentu uregulowania przez Uczestnika wykazanych przez Organizatora zaległości.

5.8. Nagrody przyznane w programie nie podlegają wymianie na gotówkę.

5.9. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody przy zachowaniu jej wartość pieniężnej.

5.11. Organizator informuje, że nagrody wydane w programie - stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu wedle zasad ogólnych.

5.12. Uczestnik odbierając nagrodę zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora jednorazowej opłaty w wysokości 1 zł netto + VAT.

5.13. Należność, o której mowa w pkt. 5.12. Uczestnik może uiścić w kasie Organizatora.

VI. Odpowiedzialność Organizatora

6.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest wzglądem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.

6.2. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z prawdą wypełnienie zgłoszeń i zamówień nagród przez Uczestników.

VII. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć Reklamację Uczestników, co do przebiegu Programu, złożone w formie pisemnej, opatrzone danymi uczestnika i podpisem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, dostarczone na adres Organizatora Programu: Unimax S.A., ul. Okrzei 35, 25-526 Kielce. Reklamacja powinna zawierać wskazanie i dokładny opis przyczyny reklamacji.

7.2. Organizator rozpatrzy Reklamacje w terminie 21 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

7.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w Deklaracji.

VIII. Czas trwania programu

8.1. Program rozpoczyna się 2.01.2015 r. i trwa do odwołania przez Organizatora na zasadach określonych w pkt 8.2..

8.2. Program może być zawieszony lub zakończony przez Organizatora bez podania przyczyn. Organizator poinformuje o zakończeniu programu w materiałach reklamowych, punktach sprzedaży lub na stronie internetowej pod adresem www.klub-instalatora.unimax.com.pl w terminie 30 dni przed datą zakończenia programu.

8.3. Uczestnikom przysługuje prawo wymiany zgromadzonych punktów na nagrody w terminie 30 dni od daty zakończenia programu. Po upływie tego terminu przyznane punkty zostaną anulowane.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Uczestnik Programu może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi pisemne oświadczenie. Po 30 dniach od otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji niewykorzystane punkty zostaną anulowane.

9.2. Uczestnik Programu może zostać wyłączony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Punkty niewykorzystane do momentu wyłączenia z udziału w Programie zostanąanulowane. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników Programu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w materiałach reklamowych, punktach sprzedaży lub na stronach internetowych Organizatora.

9.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązać związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9.5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Programu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

9.6. Niniejszy Regulamin Programu jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Programu, w siedzibie Organizatora w punktach sprzedaży objętych Programem oraz na stronie www.klub-instalatora.unimax.com.pl.

Załączniki